/
Deklaracja dostępności strony internetowej historia.rumia.eu

Deklaracja dostępności strony internetowej historia.rumia.eu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego historia.rumia.eu

Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta Rumia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej historiarumi.pl

 • Data publikacji strony internetowej: ……
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.07.2021
 • Data sporządzenia oświadczenia: …..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub częściowej niezgodności wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • na niektórych stronach brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono wyłącznie w formie graficznej,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych. 

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • serwis zbudowany jest w oparciu o style CSS.

Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne – tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. 

Treści

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Zmiana rozmiaru strony

Dostępne na rynku przeglądarki internetowe umożliwiają za pomocą skrótów klawiaturowych lub ustawień przeglądarki powiększenie serwisu. Aby skorzystać z opcji powiększania tekstu, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:Firefox, Chrome, Microsoft EDGE oraz Microsoft Explorer:

 • CTRL oraz „+”, aby powiększyć
 • CTRL oraz „-”, aby pomniejszyć

Opera, Safari:

 • SHIFT oraz „+”, aby powiększyć
 • SHIFT oraz „-”, aby pomniejszyć

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Email: urzad@um.rumia.pl, tel. 58 679 65 00. Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie; wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi; sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.